“Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!”

Artikel van Experience Jesus over dat Jezus God is aan hand van het 'Shema Israel'

“Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!” is bekend als het ‘Shema Israël’ en komt uit Deuteronomium 6,4 (HSV). Jezus haalt dit Shema ook aan als Hem wordt gevraagd wat het belangrijkste gebod is (zie: Marcus 12,29). Ook lijkt Paulus dit Shema aan te halen in 1 Korintiërs 8,6 wanneer hij stelt dat er één God is (de Vader) en één Heer (Jezus Christus). Maar hoe zit dit dan? Als er maar één God is, dan kan Jezus toch niet ook God zijn?

Jezus en Jesaja

Zoals ik al had aangegeven bij mijn artikel “Zacheüs werd een kind van Abraham“, zou ik nog een artikel schrijven over of Jezus God is. Uit bovenstaande inleiding, zou men kunnen opmaken dat Jezus niet echt God is, maar bijvoorbeeld alleen een profeet (zoals moslims claimen). In dit artikel wil ik enkele argumenten aandragen waarom Jezus God is. Dit zal niet een complete uiteenzetting zijn, maar dit artikel zal genoeg serieuze argumenten bevatten om Jezus als meer dan een bijzonder mens te zien.
Ten eerste, hoe kunnen Jesaja en Jezus elkaar hebben ontmoet als ze honderden jaren na elkaar leefden? Dat zou je kunnen stellen als Jezus alleen maar een mens was. Toch is dit niet waar volgens het Evangelie van Johannes. Wanneer men kijkt naar Johannes 12,37-43, leest men iets bijzonders. Johannes haalt hier een profetie uit Jesaja 6 aan. In vers 41 in Johannes 12 lezen wij dat Jesaja dit profeteerde, omdat hij de heerlijkheid zag van Jezus. Maar wij lezen in Jesaja 6 dat Jesaja wordt geroepen, terwijl hij Gods heerlijkheid ziet in een visioen. Dus in Jesaja 6 wordt alleen over de heerlijkheid van God gesproken, terwijl Johannes het op Jezus betrekt. Hieruit zou men kunnen concluderen dat Jezus door Johannes als de Enige God wordt beschouwd.

Jezus’ claims

Naast de implicaties van onder andere Johannes, doet ook Jezus zelf claims over wie Hij is. De belangrijkste vinden wij waarschijnlijk in Marcus 14,62. Hier wordt Jezus gevraagd of Hij de Messias, de Zoon van de Gezegende (oftewel God) is. Hierop antwoord Jezus letterlijk met “IK BEN” (denk aan JHWH in Exodus 3,14). Vergelijkbare opmerkingen maakt Jezus onder andere in Matteüs 14,27 en Johannes 8,58. Vooral in het tweede geval stelt Jezus zich gelijk met de Eeuwige God. Ook uit het verdere antwoord in Marcus 14 blijkt dat Jezus zich vereenzelvigt met de Enige God. Het is daarom ook logisch dat de hogepriester op Jezus’ antwoord extreem reageert, omdat hij niet kon begrijpen dat Jezus God is. Het kan misschien ook ons verstand te boven gaan, maar dat wil niet zeggen dat het voor God onmogelijk is.

Jezus Kurios

Maar hoe zit het dan met de tekst uit 1 Korintiërs 8,6? Wordt Jezus daar niet neergezet als iemand naast de Ene God. Dat lijkt misschien zo, maar is allerminst waar. Deze tekst van Paulus is juist een bekrachtiging van wie de Ene God wezenlijk is. Dit valt op te maken uit het gebruik van het woord ‘Heer’ door Paulus. Dit woord is in het Grieks het woord ‘Kurios’. Het is met ‘Heer’ goed vertaald, maar er zit meer betekenis achter. In de Septuaginta (de Griekse vertaling van het Oude Testament door de joden) is de naam van God (JHWH) wegvertaald met het woord ‘Kurios’. Dit deden de joden om te voorkomen dat Zijn naam onbehoorlijk gebruikt zou worden, omdat ze zo’n groot ontzag voor de naam van God hadden. Het woord ‘Kurios’ betekende daarom voor de joden ook niet zomaar ‘Heer’, maar werd alleen gebruikt voor de naam van God. Dat Paulus dit woord gebruikt, laat blijken dat Paulus aan Jezus de heilige naam van God toekent.
Om af te sluiten. Dat Jezus echt mens en echt God was, kan ons doen duizelen, maar is uiterst belangrijk. Zoals al vroeg in de geschiedenis van de kerk bleek, kan het invloed hebben op hoe men Gods genade voor de mensen ziet. Zo was er een theoloog (Arius) die twijfelde aan Jezus goddelijkheid en daarmee aan de kracht van Zijn offer voor de mensen. Uiteindelijk kwam het er op neer dat hij Jezus alleen als goed voorbeeld zag dat elk mens moet volgen om eeuwig leven te ontvangen. Dan zou men dus zelf zijn genade moeten verdienen. Nee, Jezus is God en heeft volledig voor onze zonden betaald (1 Johannes 2,1-2). Jezus Christus verdient het om ‘Kurios’ genoemd te worden (Filippenzen 2,9-11)!

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel, stuur ons je bericht via het contact formulier

%d bloggers liken dit: